دستگاه بدنسازی پشت پا

بدنسازی برای نوجوانان
وقتی صحبت از بدنسازی می شود، باید مشخص شود که دقیقا چیست؟ تمرینات قدرتی با بدنسازی و تمرین با وزنه متفاوت است. بنابراین، سن و زمان انجام هر کدام ممکن است متفاوت باشد. هیچ اشکالی ندارد که بچه ها تمرینات قدرتی انجام دهند. در واقع، بسیاری از ورزش های کودکان، مانند ژیمناستیک یا رقص، نوعی تمرین قدرتی ا ...