تاثیر بدنسازی بر قد
تاثیر بدنسازی بر قد کودکان یکی از بخش های مهم و بنیادی هر تمرینی کار با وزنه اسـت. هدف شما هرچه که می خواهد باشد : حفظ فرم بدن، عضله سازی، افزایش وزن یا کاهش وزن. اضافه کردن تمرینات با وزنه در برنامه ی تمرینی منظم شما شما را در رسیدن بـه هدفتان بیشتر کمک خواهد کرد. اما ممکن اسـت در این بین کسانی ...