گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : 1400/11/02 - 15:33
كد :61

تاثیر بدنسازی بر قد

تاثیر بدنسازی بر قد انسان سوالی است که ذهن ورزشکاران را مشغول کرده ما در این مقاله سعی بر این داریم تا تمامی شبهات موجود در این رابطه را تشریح کنیم همراه ما باشید.

تاثیر بدنسازی بر قد کودکان

یکی از بخش های مهم و بنیادی هر تمرینی کار با وزنه اسـت. هدف شما هرچه که می خواهد باشد : حفظ فرم بدن، عضله سازی، افزایش وزن یا کاهش وزن. اضافه کردن تمرینات با وزنه در برنامه ی تمرینی منظم شما شما را در رسیدن بـه هدفتان بیشتر کمک خواهد کرد. اما ممکن اسـت در این بین کسانی که در سن رشد هسـتند. خودشان و والدینشان در مورد اثرات منفی کار با وزنه و بدنسازی در رابطه با توقف رشد قد یا سوختن قد نگرانی هایی را داشته باشند. در این مطلب با ما همراه باشید تا بیشتر بـه این بحث بپردازیم.

تاثیر بدنسازی بر قد

تاثیر بدنسازی در کوتاهی قد و هورمون‌ها 

در مطالعه‌ا‌یی در سال 2010 محققان دانشگاه کانزاس و واشنگتن، تمرینات با وزنه را بـه افزایش ترشح هورمون تسـتوسـترون ربط دادند. علارغم دخالت تسـتوسـترون در رشد اسـتخوان، توسعه عضلات و رشد نهایی قد، این تأثیر بر روی رشد ضد و نقیض اسـت.
یک تحقیق در سال 2009اسـت. در مورد هورمون‌ها و رشد اسـتخوان محققان شواهدی مبنی بر تأثیر تسـتوسـترون بر روی رشد اسـتخوان و بسـته شدن نهایی صفحات رشد ارائه کردند. این مطالعه نشان داد که تسـتوسـترون ممکن اسـت بـه طور معناداری بر روی بسـته شدن نهایی صفحات رشد اثر نگذارد. این یافته‌ها حاکی از آن اسـت که تمرینات با وزنه ممکن اسـت رشد را متوقف کند.
دکتر Avery Faigenbaum از دانشگاه ماساچوسـت می‌گوید: افراد در مورد ارتباط بین تمرینات با وزنه، توقف رشد و کوتاهی قد در کودکان و بزرگسالان دچار اشتباه و کج فهمی شده‌ اند. او پیشنهاد می‌کند، تغذیه سالم و تمرین منظم اجازه رسیدن بـه قد نهایی را بـه افراد می‌دهد. افراد ناسالم و با تغذیه بد احتمال توقف رشد قد را دارند.
Betsy Keller اسـتاد کالج ایتاکا می‌گوید، گفته‌های دکتر Faigenbaum ممکن اسـت درسـت باشند زیرا محققانی که بر روی تأثیر تمرینات با وزنه بر روی رشد قد تحقیق کرده‌اند ممکن اسـت بر روی گروه محدودی از ورزشکاران یا یک نوع ورزش تحقیقات خود را انجام داده باشند مانند ژیمناسـتیک که افراد کوتاه قد در این رشته موفق‌تر هسـتند. در سال 2008 یک تحقیق اثر منفی تمرینات با وزنه بر روی رشد قد را اعلام کرد.

فواید بدنسازی

همانطور که گفته شد، علم از اثر منفی تمرینات بدنسازی صحیحی که بـه خوبی طراحی شده حمایت نمی‌کند و مورد تایید نیسـت،اما جالب اسـت بدانید که در سن رشد بدنسازی می‌تواند چنین فوایدی داشته باشد:
•    افزایش قدرت و شاخص اسـتحکام اسـتخوان (BSI)
•    کاهش ریسک شکسـتگی و میزان آسیب‌های مرتبط با ورزش
•    افزایش عزت نفس و علاقه بـه تناسب اندام
•    ترشح بیشتر هورمون های چربی سوز و عضله ساز
•    دشتن بدنی جوان حتی با افزایش سن
•    افزایش تعادل
•    کاهش فشارهای عصبی
•    افزایش سوخت و ساز بدن
•    تنظیم فشار خون

دستگاه بدنسازی